DEVETA UMETNOST, STRIP
Autor: Ranko Munitić
Izdavač: Fak. primenjenih umetnosti i T.K. "Mont Image", Beograd

Prastripovi se u Srbiji objavljuju od kada su nam Turci hatišerifom posle četiri veka okupacije, pored ostalog, odobrili i "pečatnju", pa su se i na ovom prostoru, nakon uvoza štamparskih mašina, u no­voosnovanim glasilima konačno i na srpskoj teritoriji, a ne više sa­mo u Bečkim, Budimpeštanskim, Tršćanskim i još koječijim štam­parskim centrima po Evropi, premijerno pojavile prve, najčešće šaljive, crtane priče u više prizora. Ilustrovani časopisi i knjige za naš narod više nisu morale da se rekama, kopnom i vazduhom, dereglijama, zaprežnim kolima, balonima, raketlama i, šta ga ja znam, koječime još i kojekude, švercuju preko Turskih granica na opštu polzu i uvese­lenije ovdašnjeg življa.
Moderni novinski stripovi sa Zapada se prevode od 1934. godine, a već od 1935. ima­mo i prve originalne srpske avanturističke stripove. Kako je zbog ogromne popularnosti sve poprimilo karakter fenomena, i kulturna javnost se za pojavu zainteresovala, od 1974. u Beogradu izlazi prvi teorijski časopis "Pegaz", a od 1979. nastaju i knjige o stri­pu. Do danas je objavljeno nešto više od 20 specijalizovanih naslova srpskih teoreti­čara. Zainteresovanima da saznaju nešto više o ovoj disciplini za ovu priliku preporuču­jem naredna tri aktuelna dela. Prvo, Munitićevo, uglavnom se bavi opštim razmatranjima medija, a druga dva različitim periodima istorije srpskog stripa. Veoma je zanimljivo i da su se poslednje dve ovde izdvojene knjige (Bogdanovićev "Beogradski strip 1934-1941" i Pavkovićev "Naš slatki strip") tako dobro hronološki uklopile i "nastavile" da su, iako nastale nezavisno i rađene različitom metodologijom (na kraju krajeva, i različitog su obima i formata), gotovo potpuno kompatibilne. Prva se bavi predratnim, a druga posle­ratnim domaćim stripom. Stoga, onima koje interesuje istorija srpskog stripa suge­rišem da ih obe sukcesivno pročitaju navedenim redom. Vanserijski poznavalac savre­menih medija i popularne kulture u Srbiji, Beograđanin Ranko Munitić je, na inicijativu profesora Fakulteta primenjenih umetnosti Rastka Ćirića, 2006. doradio svoju obimnu studiju objavljenu još 1975. u časopisu "Kultura" i od nje napravio prvi zvanični srpski teorijski udžbenik o stripu. Odlično napisana i bogato ilustrovana (dodatak na 80 str. sadrži čak nekoliko stotina reprodukovanih stranih i domaćih stripskih fragmenata, kad­rova i tabli!) knjiga se bavi prirodom medija, njegovom istorijom, stripskom tipologijom i metodologijom. Uopštavanja su čvrsto zasnovana na analizama konkretnih remek-dela i opusima njihovih tvoraca, a izlagačev kombinovani sinhronijski i dijahronijski pristup čitaocu obezbeđuje svestrani i veoma jasan uvid u predočenu materiju. Nezaobilazna knjiga! Šteta što je loše odštampana, ali, da ne zakeram previše... Samo neka je tu pred nama!
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima