Pozivamo vas na otvaranje izložbe
Beogradska tvrđava na VARTINIM minijaturama
(poslednja izložba koju je Varta
za života u potpunosti pripremio)
u petak 25. decembra u 18h,
Galerija Beogradske tvrđave u unutrašnjoj Stambol kapiji, Gornji grad, Kalemegdan, Beograd


BEOGRADSKA TVRĐAVA na VARTINIM minijaturama
autor: Miodrag Vartabedijan Varta
25.12.2009 - 14.01. 2010. godine
Galerija Beogradske tvrđave u Stambol kapiji
na Gornjem gradu
Kalemegdan, Beograd
radno vreme galerije: 10:00 - 17:00

Izložba "Beogradska tvrđava na Vartinim minijaturama" je nastala od januara do aprila meseca 2009. godine i broji pedeset i pet minijatura u tehnici pastela na papi­ru, inspirisanih Beogradskom tvđavom, njenim zidina­ma, kapijama, prolazima, vremenima kroz koje opstaje, tihom poetikom stabala i lišća i dveju reka koje je grle.
Beograd je bio grad koji je Varta voleo a Beogradska tvrđava je bila česta odrednica njegovih šetnji u posle­dnjim godinama stvaranja i života. Inspirisan njenom lepotom, tajanstvenošću, kamenom, zvukom opalog li­šća, rađanjem života u proleće, bojama i rekama, često se vraćao kući sa skicama ili fotografijama, radostan što je pronašao još jedan motiv za svoje pastele i minijature. Za Vartu "stvaranje je bila igra - radost, bili zdravi ili bolesni, mladi ili stari, vi se ipak igrate - slikate. A rezultat je čes­to pobeda".
Izložba baš u Galeriji Beogradske tvrđave, kojom se to­liko bavio, je bila još jedan motiv i izazov za stvaranje, za igru i za život.
Izložba "Beogradska tvrđava na Vartinim minijaturama" je poslednja izložba koju je Varta za života u potpunosti pripremio.
Po rečima istoričara umetnosti Koste Bogdanovića:
"Pejzaž slikan tehnikom pastela u novijem ciklusu slika Miodraga Vartabedijana, predstavljen je u suptilno di­namizovanom linearnom rasteru, čija širina linija stoji na granici širine i poretka užih bojenih traka. Sve zajed­no to čini koherentnu celinu vidnog polja ovih slika, koje svojom pastelnom vibrantnošću prevode slikani prostor u svojevrstan vizuelni tembr, koji je po svom izrazu analogan kolorističkom stanju pejzažnog prostora u vreme različitih godišnjih doba.
Služeći se isključivo kolorističkom strukturom u širok­im linearnim tragovima krede suvog pastela, Vartabe­dijan stvara autentično prepoznatljivi svet svoje slike i slikarstva. Taj svet je nastao iz njegove dugogodišnje prakse vrsnog crtača. Na to ukazuje njegova potreba za neodvojivim procesom posmatranja konkretnog pros­tora i objekata u njemu, koji su mu na licu mesta do­voljni samo kao istinski kontakt sa realnim, da bi po­jednostavljena skica onoga što je viđeno postalo sušti­nski povod za preobražaj znatno sublimnijem odnosu prema njegovom značenju slike. Otuda poetiku ovog slikara treba tražiti u svojevrsnoj poetizaciji vidljivog sveta prirode i njenih vizuelnih senzacija, koji u Vartabedijanovoj slici ističu rafinovan ko­loristički sazvuk, čiji eho dospeva do sveta bajkovitog prostora. Njegov slikarski realizam onoga šta se, i kako vidi, samo je toliko realan da ne izneveri smisao konkretno opser­viranih pejzažnih prostora i objekata u njemu, sve drugo je izraz prefinjene osetljivosti za harmoniju...
... Dugogodišnje iskustvo u svetu umetnosti ovog slikara, koje prati i ova izložba, ukazuje na umetnika koji je neopterećen drugim koncep­cijama, medijima i pojavama u sve­tu umetnosti. On spokojno demons­trira svoju prefinjenu osetljivost pre­ma suptilnom materijalu kao što je pastel, svojevrsno odnegovanoj for­mi i veoma lično protumačenim nji­hovim mogućim značenjima."


Miodrag Vartabedijan - VARTA (23.05.1933. - 08.09.2009.)
Rođen 1933. godine u Mladenovcu u jermenskoj porodici kao dete Vahana i Anik Vartabedijan.
Diplomirao je 1958. na Akademiji Primenjenih Umetnosti u Be- ogradu (odsek grafike), a 1961. završio je postdiplomske stu- dije. Od 1958. god radio je kao tehnički urednik u mnogim list- ovima i izdavačkim kućama.
Podaci još svedoče da je izlagao više od trideset puta samo- stalno, u zemlji i inostranstvu, i da je učestvovao preko 200 puta na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je oko 80 nagrada u domenu grafičkog dizajna i liko- vnih umetnosti. Bio je profesor grafičkog dizajna i pisma na Vi- šoj politehničkoj školi do 2000. godine.
Organizovao je osamnaest izložbi porodice Vartabedijan koje su održane u periodu od januara 1994. do 2005. godine u muzejima, galerijama i centrima za kulturu širom Sr- bije, Crne Gore i 2005. u Kulturnom centru Farinera del Klot u Barseloni, Španija.
Adresa: Vuka Karadžića 4, 11000 Beograd, tel: 011/ 2635 080


Miodrag Vartabedijan - VARTA (23.05.1933. - 08.09.2009.)
Was born in 1933. in Mladenovac, in an Armenian family as the youngest child of Vahan and Anik Vartabedijan. In 1958. he graduated from Belgrade Faculty of Applied Arts (graphic section).
He got MA degree in book design in 1961. and became the member of ULUPUDS and ULUS Art Associations. He taught graphic design and calligraphy at the Higher Polytechnic School in Belgrade for 6 years before he retired. He organized fifteen exhibitions of the Vartabedijan family held from January 1994. till the end of 1997. in museums, galleries and cultural centers in the cities throughout Yugoslavia. He had thirty seven one-man shows in the country and abroad (Beyrouth, London, Paris) and took part in about 200 group exhibitions. He has won 87 awards in the domain of graphic design and fine arts.
Address: Vuka Karadžica 4, 11000 Beograd,
phone: +381 11/2635080
Prozor/Window, 1986.
Sirogojno/Village, 1989.
Pogled na Dunav/Danube, 1999.
Kamena vrata/Stone Door, 2000.
Thombstone/Thombstone, 2000.
Sveti Trifun/St. Trifun, 2001.
Sveti Đorđe/St. George, 2004.
Jezero Sevan/Lake Sevan, 2005.